torsdag, februari 01, 2007

Aktieägande i Vostok Nafta

Idag skickade jag ett brev till min fondförvaltare Robur. Jag var intresserad att veta om de stillatigande tänker acceptera att bolagsstyrelser skänker bolagets – och därmed aktieägarnas – pengar till sina kompisar så som fallet är med Carl Bildts optioner i Vostok Nafta. Jag har tidigare bloggat om det här. Brevet kan ni läsa nedan – jag skickade det till fonder.forsakringar@swedbank.se

***

Jag äger bland annat fondandelar i Roburs Mixfond och Småbolagsfond Sverige. Genom dessa fonder är en del av mina pengar placerade i Vostok Nafta; Mixfondens ägande är 18 mkr och Småbolagsfond Sveriges 5,7 mkr.

Då Vostok Naftas styrelse beslutade att Carl Bildt skulle kunna lösa in sina optioner bröt de mot de villkor ni och andra aktieägare fastställt på bolagsstämman.
”Optionerna förfaller om uppdraget som styrelseledamot upphör på ledamotens egen begäran.”

En genomgång av detta har bland annat gjorts av Dina Pengar.

I och med att Bildt lämnade styrelseuppdraget då han blev utrikesminister förföll optionerna. MEN, Vostok Naftas styrelse har beslutat att Bildt ska få behålla dem – i strid med vad bolagets bolagsstämma beslutat. Styrelsen har alltså de facto beslutat att ge Carl Bildt en gåva som motsvarar optionernas värde.

Aktiebolagsslagen 29 Kap. 1§ ålägger en bolagsstyrelse att alltid agera i bolagets intresse. Om de fattar beslut som står i strid med bolagets intresse kan styrelseledamöterna bli personligt ersättningsskyldiga för den skada de åsamkat bolaget och därmed bolagets aktieägare. I det här fallet är skadan värdet på den gåvan bolagsstyrelsen skänkt Carl Bildt.

Styrelsens – eller den person som beslutat om att Bildt fått behålla sina optioner trots att han inte längre uppfyllde villkoren för detta – agerande kan också vara trolöshet mot huvudman enligt Brottsbalken 10 kap. 5§..

Då mina pengar via Roburs fonder är investerade i Vostok Nafta undrar jag hur Robur kommer att agera för att ta tillvara mina intressen. Avser ni att vidta åtgärder för att bolaget ska ersättas för den förlust bolaget åsamkats genom att avgångna styrelseledamöter kunnat lösa in optioner i strid mot de villkor ni ställt er bakom på bolagsstämman?

Vänliga hälsningar
Martin Tollén


Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Robur, Vostok Nafta och Carl Bildt

4 Comments:

Blogger Erik Laakso said...

Varför i allsin dar väljer du att fondspara hos Robur med deras höga avgifter? Folksam har lika bra förvaltare, lika bra värdeutveckling och ett genomsnitt på avgifter på 0,56 jämfört med Roburs snitt på 1,13. Vill du verkligen betala dubbelt så mycket för samma produkter? ;)

Vänligen
Erik Laakso
Folksamombud

lördag, 03 februari, 2007  
Blogger Martin Tollén said...

Det går att hitta många anledningar.

* Som aktieägare i Swedbank betyder det att jag sparar hos mig själv.
* Det gör att jag kan ha anledning att ha synpunkter på hur Robur förvaltar mitt kapital.
* Det jag sparar är lätt tillgängligt via min internetbank och det är enkelt att snabbt placera om mitt innehav.

Men lugn, jag äger folksamfonder också. Äger Folksams fonder aktier i Vostok Nafta och vad är i så fall Folksams svar på frågan jag ställt till Robur?

lördag, 03 februari, 2007  
Blogger Erik Laakso said...

Det är nog troligt att det finns en del Vostokaktier i Folksams fonder, jag vet inte men jag skulle tro det. Du får skicka samma brev till Folksams fondförvaltning och höra med dem men med bakgrund av hur Folksam agerar enligt etiska riktlinjer så är det nog inte osannolikt att bolaget agerar på ett eller annat sätt i alla fall.

lördag, 03 februari, 2007  
Anonymous Vostok Nafta Intressenter said...

Vi på Vostok Nafta Intressenter kommer nu kontakta Robur/Swedbank i frågan. Kontakta oss gärna på info@vostoknaftaintressenter.se eller se på www.vostoknaftaintressenter.se

onsdag, 14 mars, 2007  

Skicka en kommentar

<< Home